អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ធ្វើការងារពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍ជនបទ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ៊ានទាមទារនូវសិទ្ធិជាសាកលរបស់ខ្លួន។ អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ ផ្តល់នូវឱកាសការងារស្មើភាពគ្នាដល់បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់រូប រួមទាំងជនពិការផងដែរ។ ពេលនេះ អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ ត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ដើម្បីកាន់តួនាទីដូចខាងក្រោម៖

 

Job TitleDeadlineDuty StationAction
Admin and Logistic Officer
2017-10-12Aoral, Kampong Speu provinceApply Now
CWED Project Officer
2017-10-12Sameakki Mean Chey, Kampong ChhnangApply Now
បុគ្គលិកសម្របសម្រួលពង្រឹងសិទ្ឋិអំណាចសហគមន៍
2017-10-12បវេល ខេត្ត បាត់ដំបងApply Now
Empowerment Program Officer
2017-10-12Bavel, Battambang provinceApply Now
មន្ត្រីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
2017-10-18Phnom PenhApply Now