អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ធ្វើការងារពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍ជនបទ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ៊ានទាមទារនូវសិទ្ធិជាសាកលរបស់ខ្លួន។ អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ ផ្តល់នូវឱកាសការងារស្មើភាពគ្នាដល់បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់រូប រួមទាំងជនពិការផងដែរ។ ពេលនេះ អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ ត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ដើម្បីកាន់តួនាទីដូចខាងក្រោម៖

 

Job TitleDeadlineDuty StationAction
CWED Project Officer
2017-12-22Sameakki Mean Chey, Kampong ChhnangApply Now
បុគ្គលិកសម្របសម្រួលគម្រោងកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ
2018-01-18Svay RiengApply Now